ÄŒo píšu iní o dodávateľoch elektriny

Archív:  2015

Tlačová informácia                                                                             Bratislava, 14. marca 2016

Sedem dôvodov prečo si vybraÅ¥ Energie2 ako dodávateľa plynu a elektriny

Energie2, a. s., je slovenská spoločnosÅ¥ zabezpečujúca dodávku elektrickej energie a zemného plynu na slovenskom, českom, maďarskom, poľskom a chorvátskom trhu pre všetky typy firiem, organizácie, verejný sektor aj domácnosti. Pôsobí dlhodobo na trhu ako významný dodávateľ a pre svojich koncových zákazníkov poskytuje široké spektrum produktov a služieb s cieľom maximálne uspokojiÅ¥ ich požiadavky s ohľadom na primeranosÅ¥ ich cenovej úrovne. 

Energie2 je síce slovenská spoločnosÅ¥, ale svoje know-how prenáša i do podnikania v iných krajinách Európy. To znásobuje jej silu a skúsenosti, ktoré využíva na všetkých trhoch, na ktorých pôsobí. Spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi energií firme umožňuje flexibilne a operatívne reagovaÅ¥ na vývoj trhu a potreby odberateľov. Preto vie zákazníkom poskytnúÅ¥ výhodnejšie ceny, ako môžu ponúknuÅ¥ dominantní dodávatelia.

Prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček k tomu hovorí: ,,Alternatívni dodávatelia elektriny a zemného plynu ponúkajú elektrinu a plyn výhodnejšie, než dominantný dodávateľ. SpoločnosÅ¥ Energie2 však ponúka pre domácnosti a pre firmy ešte viac - pri dodávke oboch komodít dáva Energie2 zákazníkom ďalšiu dodatočnú zľavu, čím sa cena za obe komodity stáva jednou z najlepších na slovenskom trhu.“

Dodáva, že existuje sedem hlavných dôvodov, prečo by si mal zákazník zvoliÅ¥ Energie2. Sú to:

- nižšia cena elektrickej energie a plynu

- energetické poradenstvo v cene dodávky

- osobná konzultácia podmienok zmluvy a profesionálna zákaznícka starostlivosÅ¥  

- bezplatná zmena dodávateľa  

- zvýhodnená úspora pri odoberaní oboch komodít

- riešenie doplnkových produktov spolu s dodávkou komodít

- zvýhodnené ceny pre domácnosti firemných zákazníkov

,,Doprajte si pohodlie, ktoré vám poskytuje kombinácia jeden dodávateľ – dve komodity. Energie2, a. s., ako jeden z najvýhodnejších dodávateľov vám niečo také ponúka. V praxi to  znamená lacnejšiu elektrinu a plyn. Vypočítajte si, koľko peňazí ušetríte tým, že prejdete k nám. Pozrite si porovnanie cien dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu pre domácnosti a pre firmy na Slovensku. Odoberaním oboch energií (elektriny a plynu) od slovenského dodávateľa podporujete slovenskú ekonomiku a zamestnanosÅ¥ v regiónoch,“ uzatvára P. Poláček.

ÄŽalšie informácie sú na www.energie2.sk, [email protected] , infolinka: 0850 166 066

 

TASR                                                                                  Bratislava 10. marca 2016

 

 

Úrad pre reguláciu sieÅ¥ových odvetví (ÚRSO) začal na svojom webovom sídle zverejňovaÅ¥ vývoj cien elektriny a plynu na burzách.

        Ambíciou je podľa regulačného úradu informovaÅ¥ odberateľov o aktuálnych cenách komodít na svetových trhoch, ktoré tvoria približne polovicu nákladov na energiu, ktoré platia odberatelia svojim dodávateľom.

     ,, Ak výrazne klesnú ceny komodít na svetovom trhu, chceme, aby sa vytváral väčší tlak na dodávateľov a svojim odberateľom ponúkli výhodnejšiu ponuku. Tieto dáta poslúžia ako domácnostiam, tak aj firmám," vysvetlil predseda Regulačnej rady ÚRSO Jozef Holjenčík.

        Aktuálne ceny na trhoch sa budú uverejňovaÅ¥ v mesačných intervaloch a možno ich nájsÅ¥ na webovej stránke úradu v sekcii ,, Pre spotrebiteľa/Burzové ceny elektriny a plynu".

 

Tlačová informácia                                                                            Bratislava 9. februára 2016

Zákazníci Energie2 dostávajú preplatky za energie i vratky za plyn

       Väčšina zákazníkov Energie2, a. s., ktorí majú odpočet a vyúčtovanie ku koncu roka, už dostala za rok 2015 preplatky z vyúčtovania záloh za zemný plyn i elektrickú energiu. Zákazníci tak ušetrili v porovnaní s predpokladanými výdavkami zo začiatku vlaňajšieho roka. V priebehu roka 2015 totiž znižovala Energie2 svoje ceny dvakrát - v septembri a v decembri. Navyše sa odberatelia zemného plynu Energie2 môžu ešte tešiÅ¥ na takzvané ,,vratky za plyn“. To sú štátne príspevky približne vo výške 6 % z celoročnej spotreby, ktoré začínajú v týchto dňoch dostávaÅ¥ všetci odberatelia plynu v domácnostiach, ktorí sú priamymi zákazníkmi niektorého z dodávateľov plynu pre domácnosti. Vratky za plyn patria domácnostiam v odberových tarifách D1 až D3, netýkajú sa tarify D4. V kategórii D1 sú ľudia, ktorí využívajú plyn na varenie a tí dostanú paušálnu vratku vo výške 10 eur.

        Príspevky dostanú nielen odberatelia SPP, ale aj všetkých alternatívnych dodávateľov plynu pre domácnosti - teda aj Energie2. Musí ísÅ¥ však o takú domácnosÅ¥, ktorá mala k 1. novembru 2015 uzavretú so svojím dodávateľom platnú zmluvu o dodávke plynu. O príspevky netreba žiadaÅ¥, prídu poštou ako poukazy. Vratky za plyn, v sume od 10 eur do 165 eur, si na základe poštových poukážok budú môcÅ¥ domácnosti prevziaÅ¥ na každej pošte. Na prevzatie vratky za plyn bude maÅ¥ domácnosÅ¥ následne 60 dní. Po uplynutí 60-dňovej odbernej lehoty pošta vráti finančné prostriedky odosielateľovi. Adresát musí potom požiadaÅ¥ o opätovné zaslanie Ministerstvo hospodárstva SR, na adrese: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212.

       Hovorí prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček: ,,Sme radi, že môžeme našich zákazníkov dlhodobo tešiÅ¥ výhodnými cenami elektrickej energie a zemného plynu. Rovnako tak aj to, že štát nediskriminuje zákazníkov alternatívnych odberateľov a vratky za zemný plyn sa týkajú aj ich. U nás majú zákazníci dlhodobo ceny nižšie, než ich poskytujú dominantní dodávatelia. Navyše ceny pravidelne znižujeme v súlade s vývojom trhu. Naši zákazníci tak na ročnej báze ušetria desiatky až stovky eur. Posledný rok sme boli svedkami niekoľkých znížení cien zemného plynu i elektriny. Zákazníci sú potešení, že na spotrebe týchto komodít môžu ušetriÅ¥. Slovenský dodávateľ zemného plynu a elektrickej energie – spoločnosÅ¥ Energie2, a. s., počas piatich rokov prítomnosti na slovenskom trhu dokázal, že jeho ceny patria k najlepším a pre zákazníka najvýhodnejším.“

       Dodal, že ak chcú maÅ¥ zákazníci nižšie ceny energií aj v tomto roku, mali by sa obrátiÅ¥ na Energie2, ktorá v tomto roku patrí cenovo medzi najvýhodnejších dodávateľov na trhu. Pri zmluve na dobu neurčitú môžu zmenu realizovaÅ¥ prakticky kedykoľvek po uplynutí výpovednej lehoty jeden mesiac.

       ,,Všetky potrebné kroky na zmenu urobí zadarmo Energie2 za zákazníka. Stačí iba podpísaÅ¥ zmluvu o dodávke a plnú moc a poskytnúÅ¥ kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. Zmluvu môžete s nami uzatvoriÅ¥ online prostredníctvom webu, alebo cez obchodníkov priamo u vás doma. V ponuke máme zmluvy na 1 rok, 2 roky, 3 roky, alebo v prípade Nebeskej ponuky až na 6 rokov. Pracovníci call centra vám radi poskytnú ďalšie informácie a zodpovedia akékoľvek otázky. Zákazníci, ktorí nie sú viazaní na dobu určitú a vymenia svojho doterajšieho dodávateľa za Energie2 v priebehu niektorého z jarných mesiacov, sa môžu z nových cien zemného plynu tešiÅ¥ už po uplynutí celého nasledujúceho kalendárneho mesiaca

 

Tlačová informácia                                                                           Bratislava, 25. januára 2016

Energie2 znížila ceny plynu a elektriny, využite to a prejdite k  nej

Posledný rok sme boli svedkami niekoľkých znížení cien zemného plynu i elektriny. Zákazníci sú potešení, že na spotrebe týchto komodít môžu ušetriÅ¥. Slovenský trh je už dostatočne liberalizovaný a zákazník nie je odkázaný na dominantných dodávateľov s ich vyššími cenami, ale má možnosÅ¥ si vyberaÅ¥. Pokiaľ uvažujete o výmene dodávateľa energií, mali by ste zvoliÅ¥ takého, ktorého ceny sú dlhodobo pod úrovňou cien dominantných dodávateľov. Slovenský dodávateľ zemného plynu a elektrickej energie – spoločnosÅ¥ Energie2, a. s., Bratislava, počas piatich rokov prítomnosti na slovenskom trhu dokázal, že jeho ceny patria k najlepším a pre zákazníka najvýhodnejším. Zákazníci Energie2 za posledné roky ušetrili stovky až tisíce eur v porovnaní s cenami, aké by boli zaplatili u dominantných dodávateľov. Energie2 vždy pri poklese cien dominantných dodávateľov znížila svoje ceny tak, aby boli nižšie a tým pre klientov priaznivejšie ako nové ceny dominantných hráčov na trhu. Naposledy Energie2 znižovala ceny zemného plynu pre svojich zákazníkov z radov obyvateľstva i pre malé podniky od 14. decembra 2015. Tento overený slovenský dodávateľ energií tentoraz znížil svoje cenníkové ceny pri zemnom plyne v priemere o 4 % a pri elektrine o 8 %, pričom v niektorých tarifách až o 12 %.

Zníženie sa týka všetkých odberateľov Energie2 z radov domácností, aj malých podnikateľov. Zníženie cien v jednotlivých tarifných triedach je rôzne, ale všetci majú ceny výhodnejšie ako od dominantných dodávateľov energií. Energie2 má dlhodobo nižšie ceny zemného plynu a elektrickej energie ako tradiční dodávatelia, tento rozdiel si udrží aj v roku 2016 a mieni tak robiÅ¥ i v budúcnosti. Každý zákazník Energie2 tak aj v tomto roku ušetrí značné prostriedky.

V súčasnosti je teda opäÅ¥ vhodný čas na zmenu dodávateľa. Ceny sú mimoriadne priaznivé a nízke. Navyše ešte prebieha vykurovacie obdobie, v ktorom sa dá ušetriÅ¥ najviac financií počas roka. Preto by mali zákazníci dominantných dodávateľov, ale i iných – ak nie sú s nimi spokojní, prejsÅ¥ k Energii2. Získajú tak trvalo nízke ceny zemného plynu i elektrickej energie. Stabilitu v priaznivých cenách im prinesú hlavne zmluvy na dlhšie obdobie, ktoré sú pre nich najvýhodnejšie.

Hovorí riaditeľ Energie2, a. s., Dávid Vlnka: ,,Ak chcete maÅ¥ nižšie ceny energií v tomto roku, mali by ste sa obrátiÅ¥ na našu firmu Energie2 čo najskôr. Pri zmluve na dobu neurčitú môžete zmenu realizovaÅ¥ prakticky kedykoľvek po uplynutí výpovednej lehoty jeden mesiac. Všetky potrebné kroky na zmenu urobí zadarmo naša spoločnosÅ¥ Energie2. Stačí iba podpísaÅ¥ zmluvu o dodávke a plnú moc a poskytnúÅ¥ kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. Zmluvu môžete s nami uzatvoriÅ¥ online prostredníctvom webu, alebo cez obchodníkov priamo u vás doma. V ponuke máme zmluvy na 1 rok, 2 roky, 3 roky, alebo v prípade Nebeskej ponuky až na 6 rokov. Pracovníci nášho call centra vám radi poskytnú ďalšie informácie a zodpovedia akékoľvek otázky. Zákazníci, ktorí nie sú viazaní na dobu určitú a vymenia svojho doterajšieho dodávateľa za Energie2 v priebehu niektorého z jarných mesiacov, sa môžu z nových cien zemného plynu tešiÅ¥ už po uplynutí celého nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“

ÄŽalšie informácie sú na www.energie2.sk, [email protected] , infolinka: 0850 166 066

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk