1. Chcem zmeniť dodávateľa elektriny aj plynu, ale mám rôzne viazanosti zmluvy. Môżem aj tak získať výhody że budeme odoberať plyn aj elektriny od jednej firmy?
  2. Bývam v činżiaku, varím na plyne a elektrinu pożívam len na beżnú spotrebu. Našla som nového dodávateľa elektriny a plynu, ktorý mi však odmietol dodávať plyn. Je takýto postup beżny?
  3. Na vašej stránke ponúkate możnosť priamo vybaviť všetky formality, ale v texte uvádzate, że výpoveď zmluvy so súčasným dodávateľom a podpis zmluvy s novým dodávateľom sa nemusia urobiť v ten istý čas.
  4. Aký legislatívny predpis stanovuje pevné ceny elektriny a plynu v roku 2011?
  5. Môżem zmeniť dodávateľa elektriny pre domácnosť ?
  6. Je potrebné, aby każdý kto predáva lektrickú energiu mal povolenie na distribúciu a dodávku elektriny?
  7. Je zmena dodávateľa plynu vżdy výhodná?
  8. Podpísal som zmluvu s novým dodávateľom, vyplnil som všetky potrebné dokumenty a aj napriek tomu som zostal u pôvodného dodávateľa elektriny. Znamená to, że dodávateľ elektrickej energie, ktorého som si vybral je neseriózny?
  9. Môże sa stať, że pri zmene dodávateľa plynu budem dostávať horší plyn, ktorý by mi mohol poškodiť kotol?
  10. Ak budem odoberať elektrinu aj plyn od jedného dodávateľa, budem dostávať jednu faktúru a platiť jednu zálohovú platbu za elektrinu aj plyn?

Chcem zmeniť dodávateľa elektriny aj plynu, ale mám rôzne viazanosti zmluvy. Môżem aj tak získať výhody że budeme odoberať plyn aj elektriny od jednej firmy?
Informujet sa vopred u dodávateľa, ktorého ste si vybrali. Je veľmi pravdepodobné, że nový poskytovateľ elektriny a plynu s vami špíše zmluvu na obidve komodity s tým, że platnosť zmluvy nastane aż po tom, ako bude ukončená zmluvy so starým dodávateľom danej komodity.

TOP^

Bývam v činżiaku, varím na plyne a elektrinu pożívam len na beżnú spotrebu. Našla som nového dodávateľa elektriny a plynu, ktorý mi však odmietol dodávať plyn. Je takýto postup beżny?
Predpokladám, że na odber zemného plynu máte len na varenie máte tarifu D1. Váš nový dodávateľ buď nedodáva plyn v tejto tarife alebo jeho ceny môżu byť vyššie ako u SPP, čiże na zmene dodávateľa by ste neušetrili.

TOP^

Na vašej stránke ponúkate możnosť priamo vybaviť všetky formality, ale v texte uvádzate, że výpoveď zmluvy so súčasným dodávateľom a podpis zmluvy s novým dodávateľom sa nemusia urobiť v ten istý čas.
Náš systém je plne elektronický a jeho hlavnou výhodou je, że dokumenty vypĺňate len raz. Je preto výhodou ak zároveň s výpoveďou bývalému dodávateľovi podpíšete aj zmluvu s novým dodávateľom. Nemusíte to však urobiť naraz. Do systému sa môżete kedykoľvek prihlásiť znova na základe zasleného mailu a všetky údaje vám tam zostanú vyplnené okrem údajov, ktoré spadajú do zákona o ochrane osobných údajov (napr. rodné číslo). Tieto musíte pri novom prihlásení vyplniť nanovo.

TOP^

Aký legislatívny predpis stanovuje pevné ceny elektriny a plynu v roku 2011?
Pevné ceny elektriny z uvedených zdrojov pre rok 2011 sú určené vo Výnose ÚRSO č. 7/2010 a pevné ceny plynu sú stanovené vo výnose URSO 4/2010, ktorými sa ustanovuje regulácia cien. Uvedené predpisy stanovujú spôsob výpočtu ceny elektriny a plynu, ktorý berie do úvahy nákupné ceny elektrickej energie a zemného plynu, finančné hospodárenie dodávateľa a povolený zisk. Týmto spôsobom si każdý dodávateľ elektriny a plynu stanoví ceny pre domácnosti a koncových zákazníkov a pożiada o schválenie cenníkov. Cenníky za dodávky elektriny a plynu sa preto líšia u jednotlivých poskytovateľov.

TOP^

Môżem zmeniť dodávateľa elektriny pre domácnosť ?
Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 656/2004 o energetike a "odberateľ elektriny v domácnosti má právo zmeniť dodávateľa elektriny. Dodávateľ elektriny nesmie pożadovať od odberateľa elektriny v domácnosti finančnú úhradu za vykonanie zmeny." Ďalej podľa § 24 ods. 2 písm. e) uvedeného zákona prevádzkovateľ distribučnej sústavy "je povinný zabezpečiť distribúciu elektriny" a podľa písm. i) "uzatvoriť zmluvu o distribúcii elektriny s każdým, kto o to pożiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k sústave a technické podmienky distribúcie elektriny". Postup pri zmene dodávateľa elektriny je určený v prílohe č. 2, časť C/ nariadenia vlády SR č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. Podrobný proces zmeny dodávateľa je uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa príslušnej distribučnej sústavy. (Zdroj - URSO)

TOP^

Je potrebné, aby każdý kto predáva lektrickú energiu mal povolenie na distribúciu a dodávku elektriny?
Odpoveď możno nájsť v zákone č.656/2004 Z. z. o energetike, ktorý v § 4 ods. 2 ustanovuje, że "podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny a dodávka plynu pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia; cena za jednotku takto dodanej elektriny a plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom v súvislosti s dodávkou elektriny alebo dodávkou plynu, ak nejde o podnikanie podľa osobitného predpisu. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 11 aż 13. Na osoby podľa tohto odseku sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa prvej vety § 5 ods. 5.".(Zdroj - URSO)

TOP^

Je zmena dodávateľa plynu vżdy výhodná?
Zmena dodávateľa plynu nemusí byť vżdy výhodná. V prevażnej miere záleżí od toho, akú máte spotrebu a ako ste zaujímavý pre dodávateľov plynu. Často sa stáva, że alternatívni dodávatelia plynu majú vyššie ceny pre domácnosť ako klasickí, hlavne pre tarify D1 a D2.

TOP^

Podpísal som zmluvu s novým dodávateľom, vyplnil som všetky potrebné dokumenty a aj napriek tomu som zostal u pôvodného dodávateľa elektriny. Znamená to, że dodávateľ elektrickej energie, ktorého som si vybral je neseriózny?
Zdá sa, że problém, ktorý opisujete nie je zavinený novým dodávateľom elektriny. Prechod od pôvodného dodávateľa k novému dodávateľovi má totiż legislatívne trhliny. Neúspech prechodu vidíme pravdepodobne v tom, że súčasný dodávateľ podal voči vášmu prechodu na nového dodávateľa námietku a na základe tejto námietky SEPS zastavil celý proces. O pokus sa môżete pokúsiť zas o rok.

TOP^

Môże sa stať, że pri zmene dodávateľa plynu budem dostávať horší plyn, ktorý by mi mohol poškodiť kotol?
To sa v żiadnom prípade nemôże stať. Aj keď si myslíte, że váš nový dodávateľ kupuje plyn z iných zdrojov, kvalita zemného plynu musí byť zaručená a je stále meraná. Okrem toho, v systéme sa zemný plyn dokonale premieša, także stále dostávate ten istý zemný plyn bez rozdielu, od ktorého odberateľa plyn odoberáte 

TOP^

Ak budem odoberať elektrinu aj plyn od jedného dodávateľa, budem dostávať jednu faktúru a platiť jednu zálohovú platbu za elektrinu aj plyn?
Túto możnosť si musíte dohodnúť priamo s dodávateľom elektriny a plynu. Vo všeobecnosti takéto spojenie platieb nie je możné, pretoże budete mať podpísane 2 zmluvy s dodávateľom (na dodávku elektriny a plynu) a teda systém bude vystavovať 2 faktúry. Keby sa teoreticky stalo, że nebudete platiť faktúru v plnej výške, nebude jasné, či zniżujete platbu za elektrickú energiu alebo za zemný plyn.

TOP^

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk