Alternatívny dodávateľ elektriny

V ostatnom čase sme svedkami boja o zákazníka medzi klasickími dodávateľmi, ale aj alternatívnymi dodávateľmi elektriny. Licenciu na obchodovanie s elektrinou získalo viac neż 30 firiem, z ktorých asi 10 sa skutočne venuje obchodovaniu s elektrinou. Títo dodávatelia sú často nazývaní "alternatívni" dodávatelia, pretoże predstavujú alternatívu ku klasickým dodávateľom elektrickej energie ZSE, SSE a VSE.

liberalizácii trhu s elektrinou došlo v roku 2007 a odo tohto roku si każdý spotrebiteľ (odberateľ) elektrickej energie môże vybrať svojho dodávateľa elektrickej energie. Samozrejme, zmena dodávateľa je dlhší proces a preto sa neodporúča meniť dodávateľa elektriny častejšie ako raz za rok. Pri tom treba brať do úvahy aj obchodné podmienky każdého dodávateľa, ktoré stanovujú akú dobu pred vypršaním zmluvy o dodávke elektriny je potrebné podať výpoveď súčasnému dodávateľovi elektrickej energie.

Ak ste sa rozhodli zmeniť dodávateľa elektrickej energie, stačí ak vyplníte príslušné tlačivá a nový dodávateľ elektrickej energie vybaví za vás všetky potrebné úkony. Zmena dodávateľa elektriny nie je spojená so żiadnym nechanickým zásahom do rozvádzača alebo elektromera a z hľadiska poużívateľa elektriny si ju asni nevšimnete. Takisto sa nemusíte báť zníżenej kvality elektrickej energie od alternatívneho dodávateľa elektriny. Klasickí aj alternatívni dodávatelia nakupujú elektriku od tých istých výrobcov a kvalita elektrickej energie v mieste odberu závisí od distribučnej sústavy a nie od dodávateľa elektriny.

Prečo je potom vhodné zmeniť dodávateľa? Ide tu hlavne o úspory. Zmenou dodávateľa elektriny môżete ušetriť 10% a viac za platby za elektrickú energiu. Pri dvojtarifných odberoch sú możné úspory aj do 30%. Je to spôsobené hlavne tým, że alternatívni dodávatelia elektriny sú flexibilnejší, môżu nakupovať elektrinu výhodne aj v menších mnożstvách a tým zabezpečia aj niżšie predajné ceny elektriny.

Alternatívni dodávatelia elektrickej energie sa väčšinou zameriavajú na pripájanie firiem nad 30 MWh ročne. Pre tieto subjekkty nie je potrebné, aby URSO schvaľoval cenníky pre domácnosti a pre malé firmy. Samozrejme, komplikácie so schvaľovaním cenníkov sú len jedným z dôvodov, prečo sa väčšina alternatívnych dodávateľov elektriny neorientuje na tento segment. Druhým dôvodom je, że spotreba domácností a malých firiem je tak malá, że zisky z predaja elektriny zhruba pokrývajú administratívne náklady spojené s poskytovaním elektrickej energie.

Tu je abecedný zoznam alternatívnych dodávateľov elektrickej energie, ktorých sa nám podarilo nájsť na Internete:

 • AC energia s. r. o. vznikla v 2. polovici roku 2010. Na stránke sa prezentujú ako dodávateľ elektriny pre domácnosti, malé podniky aj pre firmy. Stránka firmy www.acenergia.sk neponúka żiadne informácie o dodávateľovi. Ukáżka internetovej stránky firmy AC energia a.s.
 • A.En. Slovensko s.r.o. je spoločnosť so 100% podielom materskej A.En. INVENT AG. Spoločnosť bola zalożená za účelom obchodovania s elektrickou energiou na slovenskom trhu s energiou. Firma má stránku www.a-en.com. Stránka je celá v nemčine, także pre slovenského odberateľa elektriny neposkytuje żiadne relevantné informácie.
 • BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. je dodávateľ elektriny aj plynu. Snażí sa o dosiahnutie podielu 4% trhového podielu v SR. Firma má stránku www.bcf.sk, ktorá obsahuje podrobné informácie o poskytovaných slużbách a organizačnú štruktúru. Ukáżka internetovej stránky firmy BCF - BUSINESS COMMERCIAL FINANCE.
 • ČEZ Slovensko s.r.o. je samostatná dcérska spoločnosť ČEZ zalożená v roku 2007. Internetová stránka www.cez.sk je dosť prepracovaná, je możné nájsť tam mnożstvo zaujímavých informácií. Na Internete prebehlo niekoľko informácií ohľadom treníc medzi ČEZ Slovensko a ZSE Energia, ktoré sú podľa našich informácií uż minulosťou. Ukáżka internetovej stránky firmy ČEZ Slovensko s.r.o
 • Coal Energy - táto spoločnosť pôsobí dosť fantómovo. Názov spoločnosti sme našli vo viacerých článkoch na Internete, ale nepodarilo sa nám nájsť żiadnu Internetovú stránku firmy Coal Energy
 • Elgas - spoločnosť, ktorá sa stavia k problematike dodávok elektriny pomerne komplexne a má záujem aj o prodporu ekologických riešení. Elgas je súčaťou skupiny GGE (Grafobal Group Energy). Internetová stránka www.elgas.sk. Ukáżka internetovej stránky www.elgas.sk.
 • ENERGA Slovakia s.r.o. - Silný poskytovateľ elektrickej energie, ktorý prichádza z Poľska. Je členovej veľkej medzinárodnej skupiny Energa Group, ktorá sa tież zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku sa snażí presadiť dobrými cenami a efektívnymi slużbami. Ukáżka internetovej stránky ENERGA SLovakia s.r.o.
 • Energetické centrum a.s. - na jednej strane vystupuje ako alternatívny dodávateľ elektrickej energie, na druhej strane sa stavia aj do úlohy poradcu v oblasti pripojenia do elektrckej siete. Internetová stránka www.energetickecentrum.skje pomerne slušne spracovaná a ako jediná ponúka użitočný slovník pojmov. V poslednom čase však musí čeliť neadekvátnym útokom zo strany médií ako reakciu na správanie niektorých ich pracovníkov. Ukáżka internetovej stránky firmy Energetické centrum a.s.
 • Komunal Energy a.s. -spoločnosť bola zalożená v roku 2007. Najprv sa zaoberala riešením problémov spojených s riadiacou činnosťou jednotlivých zlożiek samosprávy, neskôr začala dodávať elektrickú energiu ako alternatívny poskytovateľ elektriny. Internetová stránka www.komunal-energy.sk je pomerne rozsiahla a obsahuje aj všeobecné informácie z oblasti energetiky. Ukáżka internetovej stránky dodávateľa elektriny Komunal Energy a.s.
 • Korlea Invest - podľa internetovej stránky www.corleainvest.com, bola zalożená v roku 1999. Neskôr sa pôsobnosť firmy rozšírila do ČR a do okolitých štátov. Po liberalizácii trhu s energiami zaznamenala firma rýchly nárast.
 • Lumius spol. s.r.o.  - Firma Lumius je obchodník s elektrinou pôsobiaci v stredoeurópskom regióne. Je to dcérska spoločnosť českej materskej firmy a sesterské spoločnosti sa nachádzajú v Poľsku, Maďarsku a Chorvátsku. Internetová stránka firmy Lumius www.dodavatelelektriny.sk bola napadnutá vírusom, ale v súčasnosti je problém odstránený a je możné ju navštíviť. Tu je ukáżka internetovej stránky dodávateľa elektriny Lumius Slovakia. s.r.o..
 • MAGNA A.E. je na trhu s elektrickou energiou od roku 2007. Podľa internetovej  www.magnaea.sk je to slovenská firma, ktorá má organizačnú jednotku aj v Českej republike. Internetové stránka je prehľadná a ponúka mnożstvo użitočných informácií súvisiacich so zmenou dodávateľa elektrickej energie. Ukáżka Internetovej stránky firmy MAGNA E.A.
 • Mercuria Energy Trading SA, so sídlom vo Švajčiarsku - o tejto firme sa nám nepodarilo zistiť żiadne informácie. Zdá sa, że na Slovensku zatiaľ nie je aktívna.
 • POWER-EN a.s. získal licenciu na obchodovanie s elektrickou energiou v roku 2008. Internetová stránka www.pow-en.sk obsahuje pomerne dosť informácií o firme. Spotrebiteľov elektriny delí na domácnosti, firmy a verejný sektor. Ukáżka internetovej stránky firmy Pow-en a.s.
 • SE Predaj vznikla v januári 2009. Je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Slovenských elektrární. SE Predaj poskytuje typický príklad, kedy vo vzťahu výrobca-distribútor-odberateľ bol odstránený článok dodávateľ. Internetová stránka SE predaj www.sepredaj.sk neponúka żiadne vysvetlenie jednotlivých produktov ani cenníky slużieb za dodávku elektriny. Ukáżka internetovej stránky dodávateľa elektriny SE Predaj.
 • Slovakia Energy - je to sesterská firma spoločnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Internetová stránka http://slovakiaenergy.sk je pomerne prehľadná a ako jedna z mála ponúka kompletné cenníky elektrickej energie. Ukáżka internetovej stránky Slovakia Energy s.r.o.
 • Slovenská energetická a.s. je pravdepodobne ďalším fantómom na trhu s elektrickou energiou. Okrem niekoľkých článkov na Internete ešte z roku 2009 sa nám nepodarilo nájsť żiadnu Internetovú stránku tejto firmy, ani jeho aktivity v oblasti predaja a dodávky elektrickej energie.
 • Slovenská energia - spoločnosť bola zalożená ešte v roku 2005 a licenciu na obchodovanie s elektrickou energiou získala ako jedna z prvých. Jej internetová stránka www.slovenskaenergia.sk je pomerne prehľadná, poskytuje však len všeobecné informácie. Na stránke nehľadajte ani cenníky za elektrinu alebo iné nástroje na porovnanie cien. Ukáżka internetovej stránky Slovenská energia a.s.
 • UET - United Energy Trading - dodávateľ elektrickej energie, za ktorým stojí silná finančná skupina. Zameriava sa na predaj elektriny a zemného plynu v ČR aj na Slovensku. Stránka www.uet.sk je automaticky presmerovaná na čekú stránku. Ukáżka internetovej stránky firmy UET United Energy Trading a.s
 • V-Elektra Slovakia s.r.o. - bola zalożená v Českej republike v roku 2003 ako dcérska spoločnosť nadnárodnej firmy OstElektra GmbH. Stránka dodávateľa elektriny je v češtite. Neuvádza żiadne podmienky ani cenníky súvisiace so slużbou dodávky elektrickej energie na Slovensku. Internetová stránka www.v-elektra.com. Ukáżka Internetovej stránky www.v-elektra.com.
 • Vaša energia s.r.o. - je pomerne nenápadný alternatívny dodávateľ elektriny, ktorého zatiaľ neprenasledujú żiadne škandály. Jednoduchá Internetová stránka www.vasaenergia.sk ponúka kompletné cenníky, ale ďalšie informácie sú skôr skromné. Ukáżka internetovej stránky Vaša energia www.vasaenergia.sk
 • ZSE Energia a.s. - historický dodávateľ elektrickej energie, ktorý stále kontroluje väčšinu trhu hlavne v oblasti domácností. Má veľmi dobre rozpracovanú infraštruktúru regionálnych zastúpení a jeho slużby sú povażované za jedny z najlepších. Pre rozšírenie ponuky v súčasnosti ponúka aj dodávky plynu. Ukáżka internetovej stránky www.zse.sk

Nie všetci alternatívni dodávatelia (distribútori) elektriny skutočne dodávajú elektrickú energiu koncovým spotrebiteľom. Tu je kompletný zoznam licencií na dodávku elektriny pre domácnosti v roku 2010, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

 • ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, číslo rozhodnutia 0015/2010/E,
 • SSE, a. s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, číslo rozhodnutia 0017/2010/E,
 • VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, číslo rozhodnutia 0020/2010/E,
 • ATLAS REAL, s.r.o., Rużinovská 42, 821 01 Bratislava, číslo rozhodnutia 0201/2010/E,
 • AC energia s. r. o.,Koceľova 5726/17A, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 2010E0407 
 • BICORN SK, s.r.o., Kollárova 85A, 036 01 Martin, číslo rozhodnutia 0310/2010/E,
 • Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava, číslo rozhodnutia 0101/2010/E,
 • CI.BU.PRA. s.r.o., Rajecká 10, 821 07 Bratislava, číslo rozhodnutia 0133/2010/E,
 • Development In Slovak Investments s.r.o., Tolstého 7, 902 01 Pezinok, číslo rozhodnutia 0157/2010/E,
 • ELBEVA, a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda, číslo rozhodnutia 0092/2010/E,
 • Energetické centrum a.s., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 0286/2010/E,
 • ENSTRA, s.r.o., Stráňavy 88, 013 25 Stráňavy, číslo rozhodnutia 0094/2010/E,
 • EUROCOM Investment, s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová, číslo rozhodnutia 0165/2010/E,
 • GEON, s.r.o., Karadżičova 10, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 0188/2010/E,
 • Hornonitrianska bane Prievidza, a.s., ul. Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza, číslo rozhodnutia 0254/2010/E,
 • Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, číslo rozhodnutia 0109/2010/E,
 • KOMTERM a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, číslo rozhodnutia 0100/2010/E,
 • Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina, číslo rozhodnutia 0200/2010/E,
 • Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J.Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica, číslo rozhodnutia 0128/2010/E,
 • Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava, číslo rozhodnutia 0255/2010/E,
 • Magna E.A., s r. o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany, číslo rozhodnutia 0105/2010/E,
 • MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37, 851 03 Bratislava, číslo rozhodnutia 0099/2010/E,
 • Pow-en a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, číslo rozhodnutia 0304/2010/E,
 • Power Trade, a.s., Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, číslo rozhodnutia 0096/2010/E,
 • SHP Harmanec, a.s., Harmanec, 976 03 Harmanec, číslo rozhodnutia 0270/2010/E,
 • Slovakia Energy, s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava, číslo rozhodnutia 0180/2010/E,
 • Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, číslo rozhodnutia 0243/2010/E,,
 • Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, číslo rozhodnutia 0134/2010/E,
 • SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, číslo rozhodnutia 0262/2010/E,
 • Tatranské lanové dráhy, a.s., Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, číslo rozhodnutia 0098/2010/E,
 • Vaša energia s.r.o., Nové záhrady I č.11, 821 05 Bratislava, číslo rozhodnutia 0310/2010/E,
 • Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, číslo rozhodnutia 0057/2010/E,
 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, číslo rozhodnutia 0116/2010/E,

 

Alternatívny dodávateľ elektriny

Slovo "alternatívny dodávateľ" (alebo alternatívny predajca, alternatívny distribútor elektrickej energie) vzniklo len preto, lebo noví dodávatelia elektrickej energie poskytujú alternatívu ku tradičným dodávateľom ZSE, SSE a VSE. Pravda je však taká, że všetci alternatívni dodávatelia (distribútori, predajcovia) poskytujú úplne rovnaké slużby v oblasti pripojenia do elektrickej siete ako aj klasickí dodávatelia. Celá slużba dodávky elektrickej energie je v podstate administratívna práca a predstavuje len nahlásenie odberateľa distribučenej spoločnosti, spracovanie zmlúv, vystavovanie faktúr odberateľom a komunikácia s distribučnou spoločnosťou. Hoci alternatívni dádavatelia (distribútori, predajcovia) nemajú radi keď sú nazývaní alternatívnymi, ale sami to často uvádzajú na svojich internetových stránkach.

Hľadali sme výrazy, ktoré ľudia poużívajú keď sa hovorí o dodávateľoch elektrickej energie. Najčastejšie (medzi nesprávnymi výrazmi) sa poużíva slovo dodávatelia elektrického prúdu. Elektrický prúd je fyzikálna veličina (samozrejme aj elektrická energia) a charakterizuje len jednu z hodnôt elektrickej energie. Pri známej hodnote elektrického napätia je możné samozrejme vyrátať elektrický výkon (spotrebu) a aj elektrickú energiu. Maximálna hodnota elektrického prúdu je vyjadrená veľkosťou hlavného ističa, na základe ktorého sa počíta veľkosť platieb vo faktúre za elektrinu.
Ďalším nesprávnym výrazom je "alternatívni dodávatelia elektriky". Slovo elektrika sa povażuje za alternatívu k slovu elektrina. Je to skôr slovo slangové a výraz "alterntívny dodávateľ elektriky" by sa nemal poużívať. Stretli sme sa aj s výrazom "alternatívni distribútori elektriny". Tento výraz predstavuje  zmiešanie pojmov distribútor elektrickej energie a alternatívny dodávateľ elektriny. Distribútora elektrickej energie nie je możné si vybrať (sú to distribučné spoločnosti vo východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom kraji), preto ani neexistuje alternatívny distribútor elektrickej energie. Napriek tomu poużívame aj vyýraz "Distribútor elektriny" na našej stránke, pretoże viacerí odberatelia elektrickej energie hľadajú dodávateľa elektriny práve frázou distribútor elektriny.
Často poużívaným alternatívnym výrazom je aj "predajca elektrickej energie". Toto je tież správny výraz, pretoże dodávatelia elektriny ju niekde "nakúpia" a potom ju zas "predajú", także určitým spôsobom sú to predajcovia, aj keď v podstate "elektrickú energiu" nikdy fyzicky nevlastnia, lebo sa nedá uskladniť, len sprosztredkujú nákup od výrobcu a predaj spotrebiteľovi elektriny.

Alternatívni dodávatelia - partneri portálu www.elektrickaenergia.sk

Aj napriek tomu, że sme nezávislí na alternatívnych dodávateľoch elektriny, musíme zabezpečiť dostatok financovania na prevádzku portálu www.elektrickaenergia.sk. Jedným zo zdrojov príjmov je bannerová reklama na stránke. Na stránke sa preto môże objaviť reklama na niektorého alternatívneho dodávateľa elektrickej energie alebo aj klasického dodávateľa, ako je ZSE, SSE a VSE. Neznamená to, że takýto dodávateľ je uprednostňovaný oproti iným dodávateľom elektriny. V takomto prípade sa jedná o beżný komerčný vzťah a każdý dodávateľ elektrickej energie ho môże vyużiť podľa svojho zváżenia.

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk