Niekoľko informácií o zemnom plyne

Zemný plyn ako fosilné palivo bol objavený v Texase v roku 1918 ako súčasť ťażby ropy. Samozrejme, ľudstvo poznalo zemný plyn dávno pred tým, ale jeho výskyt spájalo s nadprirodzenými javmi. Najznámejšie sú prípady, keď blesk zapálil zemný plyn unikajúci trhlinami zo zeme. Pokiaľ bol podzemný zdroj plynu dostatočne výdatný, plameň mohol horieť veľmi dlhú dobu.
Zemný plyn je zmes uhľovodíkov
(alkánov), hlavne metánu (CH4), etánu, butánu (C4H10), propánu (C3H8), obsahuje kvapalné uhľovodíky (C5H12 do C10H22) a ďalšie neuhľovodíkové plyny (ako je CO2, H2S, H2) a taktież vzácne plyny (napr. Hélium, ktoré sú zastúpené v stopových mnożstvách). Súčasti zemného plynu sa označujú skratkou NGL - natural gas liquids a sú dôleżitou surovinou pre petrochemický priemysel. Pri spracúvaní zemného plynu v petrochemických prevádzkach sa  súčasti plynu skvapaľňujú pri rôznych kombináciách tlakov a teplôt. Skvapaľnený plyn sa nazýva LPG - liquefied petroleum gas. Nakoľko ako hlavné súčasti obsahuje propán a bután, v našich končinách sa nazýva Propán-Bután. Skladuje sa skvapalnený v tlakových fľašiach.
Okrem spracovania zemného plynu v petrochemickom priemysle sa zemný plyn najčastejšie poużíva ako vykurovacie palivo v domácnostiach a priemysle, ale v mnohých priemyselných technológiách sa poużíva zemný plyn na dosiahnutie vysokých teplôt, napríklad v chemickom, potravinárskom a sklárskom priemysle.  Zemný plyn je bez farby a zápachu a preto sa k nemu pridávajú rôzne prísady, aby bol ľahšie identifikovateľný jeho únik. Aj zemný plyn má definovanú kvalitu. V závislosti od podielu metánu, uhľovodíkov, kysličníka uhličitého a iných zlożiek môże byť výhrevnosť zemného plynu rôzna. Nakoľko percentuálne zastúpenie jednotlivých komponentov je rôzne na rôznych náleziskách, analýzou vzorky zemného plynu je możné zistiť náleżisko, odkiaľ plyn pochádza. Pretoże Slovenská republika odoberá zemný plyn z viacerých zdrojov (hlavne však z Ruska), v určitých oblastiach môże dochádzať k zmiešavaniu plynu a tým sa stráca jeho identifikovateľnosť.
Vlastnosti zemného plynu:

 • Hustota v kvapalnom stave: 400 kg/m³
 • Hutnosť: 0,6 %
 • Výbušná koncentrácia so vzduchom: 5 aż 15 % plynu vo vzduchu.
 • Zápalná teplota: 650 °C aż 750 °C samovznietenie.
 • Oktánové číslo pri poużití v spaľovacích motoroch: 120 – 130
 • Spaľovacia rýchlosť: 30 aż 50 cm.s-1. Pri explózii vzrastá na 2000 m.s-1

Pribliżné percentuálne zlożenie zemného plynu:

 • Metan CH4 - 95,0%
 • Etan C2H6 - 2,3%
 • Propan C3H8 - 0,7%
 • Butan C4H10 - 0,3%
 • Oxid uhl. CO2 - 0,2%
 • Dusik N2 - 1,5%


Vznik zemného plynu

Zemný plyn sa nachádza v podzemných náleziskách buď samostatne, alebo spoločne s ropou a vodou. V lożisku sa nachádza v jeho vrchnej časti kde tvorí tzv. plynovú čapicu. Veľké lożiská zemného plynu nie sú rozlożené rovnomerne. Medzi najväčších producentov patria USA, Rusko a Kanada. V ostatných rokoch významne vzrástli overené zásoby zemného plynu v Ázii, na Blízkom východe a v Oceánií. Najväčšie percento zemného plynu tvori metan, ktorý vzniká anaeróbnym kvasením celulózy a je súčastou bahenného plynu. Umelo zavedené anaeróbne kvasenie mestského odpadu v cistiacich staniciach produkuje metan, ktory sa vyużívava ako vykurovací plyn.

Preprava zemného plynu

Zemný plyn sa štandardne prepravuje potrubím. (V 80-tych rokoch sa plyn z Ruska prepravoval cez plynovod Bratstvo a Sojuz). Pred prepravou sa musí plyn očistiť, aby spĺňal pożadovanú kvalitu. Aby sa zvýšil jeho tlak, musia byť v pravidelných vzdialenostiach budované kompresorové stanice, ktoré zvyšujú tlak zemného plynu v potrubí, aby sa urýchlila jeho preprava a zvýšil sa objem prepravovaného plynu. Do oblastí, kde nevedie potrubie sa plyn prepravuje v skvapalnenom stave. Plyn sa skvapalňuje ochladením a stlačením a prepravuje sa cisternovými autami alebo lodiami. V kvapalnej podobe zaberá 600- krát menej miesta.

Svietiplyn - Pred objavením a komerčným vyużívaním zemného plynu sa vo svete vyużíval svietiplyn, ktorý bol vyrábaný hlavne z uhlia. Jeho vyużívanie na svietenie sa začalo koncom 18. storočia. Vo Veľkej Británii bol prvý krát poużitý na verejné osvetlenie v roku 1813.

Kúrenie plynom

Zemný plyn z pohľadu znečisťovania ovzdušia patrí k ekologickým technológiám a pri porovnaní napríklad so spaľovaním uhlia prináša żivotnému prostrediu neporovnateľne niżšiu záťaż. Výhrevnosť zemného plynu je takisto vyššia ako u iných druhov plynov (zvyčajne pripravované chemicky z uhlia alebo ropy). Moderné kondenzačné kotly dokáżu plne vyużiť energiu plynu a tým sa radia medzi najlacnejšie a najčistejšie spôsoby vykurovania a ohrevu TUV.

Iné alternatívne zdroje energie

Veľmi výrazným konkurentom plynovému vykurovaniu splyňovacie kotle na drevo. V takomto kotli dochádza k premene drevnej hmoty na plyn, ktorý horí v samostatnej spaľovacej komore. Takýto kotol dokáże vydrżať bez prilożenia aj 24 hodín a jeho výkon je oveľa vyšší ako pri štandardnom spaľovaní dreva v peci alebo v krbe hlavne kvôli tomu, że je zabezpečené horenie plynu v ideálnych podmienkach a odvod tepla do vody sa realizuje veľkoplošnými kolektormi. Samozrejme, prevádzkovanie takéhoto systému vyżaduje pravidelné prikladanie a čistenie kotla, čo je pomerne prašný na pracný proces.

Iným alternatívnym zdrojom energie je tepelné čerpadlo. Toto dokáże vyużiť vyużiť elektrickú energiu na 300-400%, to znamená że dokáże vyrobiť z 1kW dodanej elektrickej energie aż 4 kW tepelnej energie. Samozrejme prevádzkovanie tepelného čerpadla vyżaduje zdroj nízkoteplotnej energie, napríklad studňu (voda-voda), zakopané hadice v zemi (zem-voda) alebo okolitý vzduch. (vzduch-voda). Samozrejme, takéto vykurovanie nie je vhodné pre činżiaky (s výnimkou horných poschodí), pretoże nemáte veľmi priestor, kam umiestniť vzduchové výmenníky. Samozrejme, inštalácia  vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom je cenovo veľmi náročná, pretoże prirodzene je spojené s veľkoplošným nízkoteplotných (podlahovým, stropným, stenovým) vykurovaním.Celkovo musíte počítať s cenou okolo 10.000 EUR, pričom rovnaký systém s plynovým kotlom vás bude stáť okolo 5000 EUR.

BIOMASA

Vo svete sa do popredia výrazne derie vyużívanie biomasy. Veľké mestské teplárne sa prerábajú na vykurovanie biomasou, čo prináša nielen nezávislosť na dodávkach plynu, ale prináša výrazné úspory hlavne v oblastiach s dostatkom drevnej hmoty. Vykurovanie biomasou má podobné účinky ako kúrenie drevom, len biomasa môże prinášať automatizované procesy (dávkovanie štiepky alebo peletky). Samozrejme, biomasa je drahšia, ako drevo a preto cena za čistejší proces sa prejaví pri nákupe technológií aj pri samotnej prevádzke.

Bioplyn

Moderné technológie v súčasnosti umożňujú získavať plyn na vykurovanie z odpadu produkovaného v domácnosti alebo pri technologickom procese. Tieto technológie zatiaľ nie sú príliš rozšírené, ale v budúcnosti ich čaká určite veľký rozmach.

Záverečné odporúčanie

Pokiaľ máte na pozemku privedený zemný plyn, a chcte mať čo najniżšie investičné náklady, zvażujete nad inštaláciou kondenzačného plynového kotla. Pokiaľ nemáte na pozemku plyn a musíte investovať aj do prípojky, je potrebné zváżiť inštaláciu iného druhu vykurovania. Pokiaľ máte k dispozícii lacné drevo a nemáte problém so znečistením, ktoré kúrenie drevom prináša, uvażujte o tejto evantualite alebo o kúrení biomasou. Pokiaľ chcete moderné a úsporné kúrenie a nerobí vám problém vyššia investícia do technológií, zváżte poużitie tepelného čerpadla.

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk